فارسی اول ابتدایی

دانلود کتاب فارسی پایه اول ابتدایینمونه سوالات فارسی اول نوبت اولنمونه سوالات فارسی اول نوبت دوم


فصل های فارسی اول ابتدایی

نگاره‌ی 1: به خانه‌ی ما خوش آمدی
نگاره‌ 2: بچه ها، آماده!
نگاره‌ی 3: یک٬ دو و سه راه مدرسه
نگاره‌ی 4: به مدرسه رسیدیم
نگاره‌ی 5: از کلاس ما چه خبر؟
نگاره‌ی 6: بازی، بازی، تماشا
نگاره‌ی 7: به به چه روستایی
نگاره‌ی 8: چه دنیای قشنگی
نگاره‌ی 9: در مسجد محله
نگاره‌ی 10: نوروز در خانه‌ی ما


درس 1: آ ا ــ بـ ب
درس 2: اَ ـَ ــ د
درس 3: مـ م ــ سـ س
درس 4: او و ــ تـ ت
درس 5: ر ــ نـ ن
درس 6: ایـ یـ ی ای ــ ز
درس 7: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش
درس 8: یـ ى ــ اُ ـُ
درس 9: کـ ک ــ و
درس 10: پـ پ ــ گـ گ
درس 11: فـ ف ــ خـ خ
درس 12: قـ ق ــ لـ ل
درس 13: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس 14: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
درس 15: ژ ــ خوا
درس 16: در بازار ” تشدید ـّ “
درس 17: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس 18: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس 19: حَلَزون ”حـ ح“
درس 20: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس 21: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
درس 22: پیامبر مهربان “ظ”


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.