فصل ششم: ایران من کتاب فارسی دوم پایه دوم دبستان

فصل ششم: ایران من کتاب فارسی دوم پایه دوم دبستان

فصل ششم: ایران من فارسی دوم شامل مباحث: درس سیزدهم: ایرانِ زیبا، درس چهاردهم: پرچم، درس پانزدهم: نوروز است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس فصل ششم: ایران من کتاب فارسی دوم پایه دوم ابتدایی ارائه می دهد.