فصل هفتم: طبيعت کتاب فارسی سوم پایه سوم دبستان

فصل هفتم: طبيعت کتاب فارسی سوم پایه سوم دبستان

فصل هفتم: طبيعت فارسی سوم شامل مباحث: درس پانزدهم: دریا، درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد، درس هفدهم: چشم های آسمان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل هفتم: طبيعت کتاب فارسی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.