درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم دبستان

درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم دبستان

درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم مطالعات اجتماعی سوم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس نوزدهم: مکان های مدرسه را بشناسیم کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.