فصل چهارم: نيازهاي خانواده کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم دبستان

فصل چهارم: نيازهاي خانواده کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم دبستان

فصل چهارم: نيازهاي خانواده مطالعات اجتماعی سوم شامل مباحث: درس دهم: نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟، درس یازدهم: منابع، درس دوازدهم: درست مصرف کنیم، درس سیزدهم: بازیافت است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل چهارم: نيازهاي خانواده کتاب مطالعات اجتماعی سوم پایه سوم ابتدایی ارائه می دهد.