فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل دوم: دانایی و هوشیاری فارسی پنجم شامل مباحث: درس سوم: رازی و ساخت بیمارستان، درس چهارم: بازرگان و پسران، درس پنجم: چنار و کدوبُن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.