فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱)، درس دوازدهم: کشورهای همسایه (۲)، درس سیزدهم: حرکت های زمین، درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.