فصل پنجم: ایران بعد از اسلام کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل پنجم: ایران بعد از اسلام کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم دبستان

فصل پنجم: ایران بعد از اسلام مطالعات اجتماعی پنجم شامل مباحث: درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند، درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد، درس بیست و یکم: کشورگشایان بی رحم، درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل پنجم: ایران بعد از اسلام کتاب مطالعات اجتماعی پنجم پایه پنجم ابتدایی ارائه می دهد.