کتاب ریاضی چهارم ابتدایی دبستان

دانلود کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایینمونه سوالات ریاضی چهارم نوبت اولنمونه سوالات ریاضی چهارم نوبت دوم


فصل های ریاضی چهارم ابتدایی

فصل اول: اعداد و الگوها

درس ۱: عددنویسی

درس ۲: الگوها

درس ۳: ماشین ورودی _ خروجی

درس ۴: معرّفی میلیون

فصل دوم: کسر

درس ۱: شناخت کسرها

درس ۲: جمع و تفریق

درس ۳: تساوی کسرها

درس ۴: ضرب عدد در کسر

فصل سوم: ضرب و تقسیم

درس ۱: ضرب دو عدد دورقمی

درس ۲: محاسبه ی حاصل ضرب

درس ۳: محاسبه های تقریبی

درس ۴: تقسیم و بخش پذیری

درس ۵: تقسیم بر عددهای یک رقمی

درس ۶: تقسیم بر عددهای دورقمی

فصل چهارم: اندازه گیری

درس ۱: زاویه

درس ۲: اندازه گیری زاویه

درس ۳: اندازه گیری زمان

درس ۴: اندازه گیری طول

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

درس ۱: عدد مخلوط

درس ۲: عدد اعشاری

درس ۳: جمع و تفریق اعشاری

درس ۴: ارزش مکانی عددهای اعشاری

فصل ششم: شکل های هندسی

درس ۱: عمود _ موازی

درس ۲: چهارضلعی ها

درس ۳: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

درس ۴: محیط و مساحت

فصل هفتم: آمار و احتمال

درس ۱: نمودار خطّ شکسته

درس ۲: احتمال


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.