فصل سوم: ایران من کتاب فارسی چهارم پایه چهارم دبستان

فصل سوم: ایران من کتاب فارسی چهارم پایه چهارم دبستان

فصل سوم: ایران من فارسی چهارم شامل مباحث: درس ششم: آرش کمان‌گیر، درس هفتم: مهمان شهر ما است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل سوم: ایران من کتاب فارسی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.