نوبت اول ریاضی نهم متوسطه

نوبت دوم ریاضی نهم متوسطه

فصل اول: مجموعه‌ها

درس ۱: معرفی مجموعه

 درس ۲: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

درس ۳: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

درس ۴: مجموعه‌ها و احتمال

فصل دوم: عددهای حقیقی

 درس ۱: عددهای گویا

درس ۲: عددهای حقیقی

 درس ۳: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

درس ۱: استدلال

درس ۲: آشنایی با اثبات در هندسه

درس ۳: همنهشتی مثلث‌ها

 درس ۴: حل مسئله در هندسه

درس ۵: شکل‌های متشابه

فصل چهارم: توان و ریشه

 درس ۱: توان صحیح

درس ۲: نماد علمي

 درس ۳: ريشه گيري

درس ۴: جمع و تفريق راديكال‌ها

فصل پنجم: عبارت هاي جبري

درس ۱: عبارت‌هاي جبري و مفهوم اتحاد

درس ۲: چند اتحاد ديگر، تجزيه و كاربردها

 درس ۳: نابرابري و نامعادله‌ها

فصل ششم: خط و معادله هاي خطي

درس ۱: معادله خط

درس ۲: شيب خط و عرض از مبدأ

درس ۳: دستگاه معادله‌ي خطي

فصل هفتم: عبارت هاي گويا

درس ۱: معرفي و ساده كردن عبارتهاي گويا

درس ۲: محاسبات عبارت‌هاي گويا

درس ۳: تقسيم چند جمله‌اي ها

فصل هشتم: حجم و مساحت

درس ۱: حجم و مساحت كره

درس ۲: حجم هرم و مخروط

 درس ۳: سطح و حجم