نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

فصل 1: سیاره ما، زمین

 درس ۱: زمین، مهد زیبای انسان ها

 درس ۲: حرکات زمین

فصل دوم: سنگ کره، آب کره، هوا کره

 درس ۳: چهره زمین

درس ۴: آب فراوان، هوای پاک

فصل سوم: زیست کره، تنوع شگفت انگیز

درس ۵: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

 درس ۶: زیست بوم‌ها در خطرند

فصل 4: ساکنان سیاره زمین

درس ۷: جمعیت جهان

درس ۸:بی عدالتی و نابرابری در جهان

فصل 5: عصر یکپارچگی و شکوفایی

درس ۹: ایرانی متحد و یکپارچه

 درس ۱۰: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

فصل 6: ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه

درس ۱۱: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران

درس ۱۲: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه‌ی خارجی

فصل 7: ایران در عصر مشروطه

درس ۱۳: نهضت مشروطه

درس ۱۴: ایران در دوران حکومت پهلوی

فصل 8: سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی

درس ۱۵: انقلاب اسلامی ایران

درس ۱۶: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل 9: فرهنگ و هویت

درس ۱۷: فرهنگ

 درس ۱۸: هویت

فصل 10: خانواده و جامعه

 درس ۱۹:  ارزش ها و کارکردهای خانواده

درس ۲۰: آرامش در خانواده

فصل 11: حکومت و مردم

درس ۲۱: نهاد حکومت

درس ۲۲: حقوق و تکالیف شهروندی

فصل 12: بهره وری

درس ۲۳: بهره‌وری چیست؟

درس ۲۴: اقتصاد و بهره‌وری