فصل اول: تعاون

درس ۱: تعاون (۱)

درس ۲: تعاون (۲)

فصل دوم: نقش دولت در اداره کشور

 درس ۳: ساختار و تشکیلات دولت

 درس ۴: وظایف دولت

فصل سوم: نوجوانان و قانون

 درس ۵: آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آنها

 درس ۶: قوّهٔ قضائیه

فصل چهارم: عصر ارتباطات

 درس ۷: ارتباط و رسانه

 درس ۸: رسانه‌ها در زندگی ما

فصل پنجم: از حرا تا نينوا

درس ۹: ظهور اسلام در شبه جزیرهٔ عربستان

درس ۱۰: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)

فصل ششم: عصري تازه در تاريخ ايران

درس ۱۱: ورود اسلام به ایران

 درس ۱۲: عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی

فصل هفتم: از غزنویان تا هجوم چنگیزخان

درس ۱۴: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

 درس ۱۳: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

فصل هشتم: عصر مغول و تیموری

 درس ۱۵: حملهٔ چنگیز و تیمور به ایران

درس ۱۶: پیروزی فرهنگ بر شمشیر

فصل نهم: آسیا، پهناور ترین قاره

 درس ۱۷: ویژگی‌های طبیعی آسیا

 درس ۱۸: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا

فصل دهم: منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن

 درس ۱۹: ویژگی‌های منطقهٔ جنوب‌غربی آسیا

درس ۲۰: ایران و منطقهٔ جنوب‌غربی آسیا

فصل یازدهم: اروپا و آفریقا، دو چهره متفاوت

درس ۲۱: ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا

درس ۲۲: ویژگی‌های طبیعی و انسانی افریقا,

فصل دوازدهم: برّ جدید

 درس ۲۳: قارهٔ آمریکا,

 درس ۲۴: قارهٔ استرالیا و اقیانوسیه,

نوبت اول مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه

نوبت دوم مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه