درس 1: نام من (LESSON 1: MY NAME) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 1: نام من (LESSON 1: MY NAME) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 1: نام من (LESSON 1: MY NAME) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: معرفی خود با احوال پرسی (introducing yourself greeting) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 1: نام من (LESSON 1: MY NAME) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.