درس ۱ (الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ الْکُنوزِ کتاب عربی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس ۱ (الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ الْکُنوزِ کتاب عربی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس ۱ (الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ الْکُنوزِ عربی هفتم در مورد اسم های اشاره جمع توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ۱ (الْقِسمُ الثّالِثُ): کَنْزُ الْکُنوزِ کتاب عربی هفتم پایه هفتم متوسطه ارائه می دهد.