بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه دین و زندگی دهم شامل مباحث: درس اوّل: هدف زندگی، درس دوم: پر پرواز، درس سوم: خودِ حقیقی، درس چهارم: پنجره ای به روشنایی، درس پنجم: آیندۀ روشن، درس ششم: منزلگاه بعد، درس هفتم: واقعۀ بزرگ، درس هشتم: فرجام کار است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه ارائه می دهد.