بخش 2: قدم در راه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه

بخش 2: قدم در راه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه

بخش 2: قدم در راه دین و زندگی دهم شامل مباحث:درس نهم: آهنگ سفر، درس دهم: اعتماد بر او، درس یازدهم: دوستی با خدا، درس دوازدهم: یاری از نماز و روزه، درس سیزدهم: فضیلت آراستگی، درس چهاردهم: زیبایی پوشیدگی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 2: قدم در راه کتاب دین و زندگی دهم پایه دهم متوسطه ارائه می دهد.