نوبت اول زیست شناسی (۱) دهم متوسطه

نوبت دوم زیست شناسی (۱) دهم متوسطه

فصل ۱: دنیای زنده

گفتار ۱. زیست شناسی چیست؟

گفتار ۲. گسترهٔ حیات

گفتار ۳. یاخته و بافت در بدن انسان

فصل ۲: گوارش و جذب مواد

گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش

گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش

گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳: تبادلات گازی

گفتار ۱. ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

گفتار ۲. تهویۀ ششی

گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴: گردش مواد در بدن

گفتار ۱. قلب

گفتار ۲. رگ ها

گفتار ۳. خون

گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

گفتار ۱. هم ایستایی و کلیه ها

گفتار ۲. تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶: از یاخته تا گیاه

گفتار ۱. ویژگی های یاختۀ گیاهی

گفتار ۲. سامانۀ بافتی

گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

گفتار ۱. تغذیۀ گیاهی

گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

گفتار ۳. انتقال مواد در گیاهان