تاریخ (3) ايران و جهان معاصر انسانی دوازدهم متوسطه