بخش ۱: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش ۱: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش ۱: تفکر و اندیشه دین و زندگی (3) دوازدهم شامل مباحث: درس ۱: هستی بخش، درس ۲: یگانۀ بی همتا، درس ۳: توحید و سبک زندگی، درس ۴: فقط برای تو، درس ۵: قدرت پرواز، درس ۶: سنت های خداوند در زندگی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش ۱: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.