بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم شامل مباحث: درس اول: هستی بخش، درس دوم: یگانۀ بی همتا، درس سوم: توحید و سبک زندگی، درس چهارم: فقط برای تو، درس پنجم: قدرت پرواز، درس ششم: سنت های خداوند در زندگی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.