فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی کتاب شیمی (3) پایه دوازدهم متوسطهفصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی کتاب شیمی (3) پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی شیمی (3) شامل مباحث: پاکیزگی محیط با مولکول ها، در جست وجوی پاک کننده های جدید، رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی، ثابت تعادل و قدرت اسیدی، pH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن، شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی کتاب شیمی (3) پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.